Jdi na obsah Jdi na menu
 


zápis z Rady školy

Zápis ze zasedání  Rady školy

Datum, čas  a místo konání: 13.11. 2018 , zasedání zahájeno v 16:00,  ZŠ Všeň 9

Přítomni:  Z. Kučerová, D.Špalt, R.Janeček

Jako host: J. Vencl ředitel školy

Program :

1. Volba nového předsedy rady

2. Schválení jednacího řádu Rady školy

3. Schválení výroční zprávy  za školní rok 2017/18

4. Diskuse nad zviditelněním školy a její propagace,

5. Diskuse o výhledovém plánu ohledně změn a oprav v prostorách  budovy          ZŠ

6.  Návrh programu na příští  zasedání rady

 

 Schůzi zahájil ředitel J. Vencl .

Prvním bodem zasedání byla volba nového předsedy Rady školy (dále jen RŠ).  Jednohlasně byla zvolena  předsedkyní RŠ Z. Kučerová. 

Druhý bodem bylo schválení jednacího řádu RŠ. Byly předloženy dva návrhy jednacího řádu. Po jejich přečtení a prodiskutování  nutných změn a úprav pro potřeby ZŠ Všeň, byla schválena a odsouhlasena podoba jednacího řádu.

Dalším bodem jednání byla Výroční zpráva za školní rok 2017/18 předložena ředitelem školy J.Venclem. Výroční zpráva byla RŠ schválena.

Diskuse nad počtem žáků (MŠ - 28, ZŠ - 26) a nad nepříjemném zviditelnění  se školy při výměně ředitele, která vedla k odchodu žáků, nemá zatím okamžité řešení, které by z této diskuse vyplynulo.  Ředitel školy představil plán a záměr spolupráce s předškoláky.  Pravidelnou návštěvou (v intervalu jednou za měsíc) předškoláků v naší škole a zvykáním si na ní, vytvoříme pro děti příjemné prostředí s činností, která by je zaujala, kam by se rády vracely a tím se odbouraly jejich obavy ze školního prostředí. Tato akce bude nabídnuta i ve školkách v našem okolí, aby se děti přišly seznámit s naší školou.

Na to, aby se dětem (současným i těm budoucím)v naší škole líbilo, navazovala diskuse nad změnami a opravami, které jsou nejen potřebné, ale i nutné. Jak zdůraznil D. Špalt, schodiště školy je v nevyhovujícím stavu. Další nutná je oprava sociálního zařízení. Tato oprava už je v jednání a v hrubém časovém plánu.

Dohoda o příštím setkání RŠ vedla k termínu konání zasedání v únoru.         

Zasedání bylo ukončeno v 16:50.

Zapsala:  Z. Kučerová

příloha: Schválený jednací řád 

 

 

Jednací řád školské rady

Jednací řád školské rady při základní škole a mateřské škole Všeň

I. Úvodní ustanovení

Činnost školské rady se řídí § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Školská rada je tří členná, složená z předsedy a dalších členů.

II. Příprava jednání

Školská rada se schází ke svým zasedáním podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Termíny schůzí se stanoví s ohledem na činnost školské rady stanovené školským zákonem.

Zasedání školské rady svolává její předseda 7 dnů před zasedáním.

Zasedání školské rady jsou neveřejná. Na vyzvání předsedy se zasedání zúčastní ředitel školy nebo jím pověřený zástupce, případně další přizvané osoby.

Program jednání navrhuje předseda školské rady. Vychází přitom z povinností uložených školské radě školským zákonem a z podnětů a návrhů členů školské rady.

Zasedání školské rady řídí její předseda nebo jím určený člen školské rady.

III. Jednání a rozhodování

Ze zasedání školské rady se pořizuje prezenční listina a zápis. Předsedající školské rady po zahájení jednání zjistí počet přítomných členů a konstatuje, zda je školská rada schopna se usnášet. Školská rada je schopna se usnášet, účastní-li se jejího zasedání nadpoloviční většina všech členů školské rady. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy školské rady.

Předsedající předloží školské radě návrh programu zasedání, který může být na základě návrhů a připomínek členů školské rady upraven. Další jednání probíhá podle schváleného programu. Schválený program lze během jednání měnit jen se souhlasem nadpoloviční většiny přítomných členů školské rady. Návrh na změnu může podat kterýkoliv člen školské rady předsedajícímu.

Může být hlasováno o návrhu jako celku nebo odděleně podle jednotlivých bodů. Pokud byly v diskusi podány protinávrhy nebo pozměňující návrhy, hlasuje se nejdříve o nich v pořadí, v jakém byly podány, a potom o ostatních částech návrhu.

Zápis ze zasedání školské rady vyhotovuje pověřený člen školské rady.  Usnesení školské rady podepisuje předseda a další pověřený člen školské rady.

IV. Závěrečná ustanovení

Nejméně jednou ročně školská rada informuje zákonné zástupce nezletilých žáků školy, pedagogické pracovníky a zřizovatele o výsledcích své činnosti za uplynuté období. Součástí této informace budou informace o průběhu schvalování dokumentů podle § 168 odst. 1 písm. b) až d) školského zákona a údaje, zda školská rada projednávala a vyjadřovala svůj názor k dokumentům uvedeným v § 168 odst 1 písm. a),e),f),g), h) školského zákona.

O schválení dokumentů uvedených v odstavci l písm. b) až d) rozhodne školská rada do l měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty uvedené v odstavci l písm. b) až d) do l měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.

Změny jednacího řádu podléhají schválení školskou radou.

Jednací řád nabývá účinnosti dnem 13. listopadu 2018

Ve Všeni 13. listopadu 2018

Zpracovala předsedkyně školské rady : Zdena Kučerová